Procedemento

Incidencias na contratación no ámbito da Axencia Tributaria.

Datos xerais


Denominación

Incidencias na contratación no ámbito da Axencia Tributaria.

Tipo de procedemento

Contratación e xestión económica da Administración

Materia

Contratación e Responsabilidade Patrimonial

Obxecto

Incidencias xurdidas entre a Administración e o contratista durante a execución do contrato:Modificación das súas condicións, ampliación do prazo, resolución do contrato, solicitude de indemnizacións por danos, cesión de contratos, reaxuste de anualidades e imposición de penalidades

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015

Documentación

Proposta da Administración ou solicitude do contratista.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Proposta da Administración ou solicitude do contratista.
Tramitación. Audiencia ao contratista.
Terminación. O procedemento concluirá con algunha das seguintes decisións do órgano de contratación: aprobación ou non aprobación da incidencia.
Execución. Actos e documentos encamiñados a dar cumprimento á incidencia aprobada.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

O presidente da Axencia, como órgano de contratación. Sen prexuízo da delegación de competencias que poida existir ao respecto.

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer.

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE 26-octubre-2001)

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16-noviembre-2011)