Procedemento

Xestión recadatoria por conta doutros entes.

Datos xerais


Denominación

Xestión recadatoria por conta doutros entes.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Envío e consulta das relacións certificadas de débedas impagadas en período voluntario doutros entes públicos na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Non require achegar documentación adicional.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ( BOE 2-septiembre-2005 )