Procedemento

Envío de documentos dende Facenda Tributaria de Navarra

Datos xerais


Denominación

Envío de documentos dende Facenda Tributaria de Navarra

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Servizo prestado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria que permite enviar documentos relacionados con procedementos tributarios e non tributarios dende a Facenda Tributaria de Navarra ao Rexistro Telemático da Axencia Tributaria. Entre outros: expedientes de cambio de domicilio, remesas por ingresos en administración non competente, controis de accesos...

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Non se require documentación

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Envío dos documentosTerminación: Obtención de notificación de recibo

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público