Procedemento

Colaboración Social

Datos xerais

Denominación

Colaboración social

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Favorecer o cumprimento das obrigas tributarias dos contribuíntes permitindo a presentación a través de Internet en representación de terceiras persoas de declaracións e outros documentos de natureza tributaria (solicitudes de certificados tributarios, interposición de recursos de reposición, solicitudes de aprazamento e fraccionamento de débedas)

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Correo postal.

Documentación

Solicitude de sinatura de acordo de colaboración.

Fases do procedemento/servizo

Acordo coa entidade solicitante e posterior adhesión individualizada dos seus membros en determinados casos.
Estes membros poderán ser:
· Administracións públicas.
· Entidades que teñan a condición de colaboradoras na xestión recadatoria Institucións e organizacións representativas de sectores e intereses sociais, laborais, empresariais ou profesionais.
· Persoas ou entidades que realicen actividades económicas, en relación coa presentación telemática de declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios correspondentes ao imposto sobre a renda das persoas físicas dos seus traballadores.
· Persoas ou entidades que realicen actividades económicas, cando a súa localización xeográfica ou rede comercial poida axudar á consecución dos fins da Administración Tributaria.
· Outras persoas ou entidades que estableza o ministro de Economía e Facenda.

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 92. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 79 a 81. (BOE 5-septiembre-2007)

Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos. (BOE 3-junio-2003)