Procedemento

Modelos non vixentes do imposto sobre o valor engadido

Datos xerais


Denominación

Modelos non vixentes do imposto sobre o valor engadido

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación de modelos de declaracións referidas ao imposto sobre o valor engadido correspondentes a períodos impositivos con prazo de presentación finalizado. Cando a presentación implique unha débeda nova, ou importe superior a ingresar ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver ou a compensar inferior á anteriormente autoliquidada, percibiranse as recargas por declaración extemporánea.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

O correspondente modelo dispoñible

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. ( BOE 29-diciembre-1992 )