Procedemento

Cotexo de documentos electrónicos.

Datos xerais

Denominación

Cotexo de documentos electrónicos.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Comprobación por parte do cidadán da autenticidade e integridade dun documento xerado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante a comparación entre o documento físico e o que figura na sede electrónica da AEAT.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Documento administrativo emitido pola AEAT que é obxecto de cotexo.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Emisión por parte da AEAT dun documento administrativo que leva imprimido no pé da súa primeira folla un Código Seguro de Verificación.Tramitación. O cidadán, unha vez en posesión do documento emitido pola AEAT, entrará na páxina web desta (www.agenciatributaria.gob.es), accederá á opción "Cotexo de documentos mediante Código Seguro de Verificación (CSV)" e, unha vez alí, introducirá os díxitos do código seguro de verificación que aparece no pé da primeira páxina do documento que lle foi enviado. En supostos especiais esixiráselle, ademais, a identificación cun certificado electrónico ou con DNI electrónico.Terminación. Ao introducir o código seguro de verificación, visualizarase o documento administrativo ao que está vinculado o devandito código, de modo que o cidadán poderá comprobar a identidade entre o documento que recibiu e o que se encontra na sede electrónica da AEAT.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Artículo 20. (BOE 18-noviembre-2009)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015)