Procedemento

Denuncia tributaria

Datos xerais


Denominación

Denuncia tributaria

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Poñer en coñecemento da Administración Tributaria feitos ou situacións que poidan ser constitutivos de infraccións tributarias ou ter transcendencia para a aplicación dos tributos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude do interesado acompañando a documentación que considere oportuna.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da denuncia polo denunciante. A través da devandita denuncia, o denunciante pon en coñecemento da Administración Tributaria feitos ou situacións que poidan ser constitutivos de infraccións tributarias ou ter transcendencia para a aplicación dos tributos.
Tramitación: Recibida unha denuncia, remitirase ao órgano competente para realizar as actuacións que puidesen proceder.
Terminación:
- Arquivo da denuncia cando se considere infundada ou cando non se concreten ou identifiquen suficientemente os feitos ou as persoas denunciadas.
- Iniciación das actuacións que procedan se existen indicios suficientes de veracidade nos feitos imputados e estes que son descoñecidos pola Administración Tributaria.
Neste caso, a denuncia non formará parte do expediente administrativo.
Non se considerará o denunciante interesado nas actuacións administrativas que se inicien como consecuencia da denuncia nin será informado do resultado destas. Tampouco estará lexitimado para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións.

Formularios

Denuncia tributaria. Tramitación electrónica

Denuncia tributaria. Tramitación presencial

Órgano de resolución

Non remata por resolución.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 114. (BOE 18-diciembre-2003)