Procedemento

Denuncia de pagamentos en efectivo

Datos xerais


Denominación

Denuncia de pagamentos en efectivo

Tipo de procedemento

Suxestións, Queixas, Denuncias e información aos cidadáns

Materia

Impostos

Obxecto

Poñer en coñecemento da Axencia Tributaria, identificando a outra parte, o incumprimento da limitación aos pagamentos en efectivo cun importe igual ou superior a 2.500 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira (15.000 se o pagador é persoa física que non actúa como empresario profesional sen domicilio fiscal en España).
Se se fai dentro dos tres meses seguintes ao pagamento estarase exento de responsabilidade na conseguinte infracción.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Artículo 7. (BOE 30-octubre-2012)