Procedemento

Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados

Datos xerais

Denominación

Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Impostos

Obxecto

Rexistro e xestión da sucesión, nos termos referidos nos artigos 39 e 40 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, das persoas físicas falecidas e das persoas xurídicas ou entidades carentes de personalidade xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral Tributaria, extinguidas. Tamén resulta de aplicación ao rexistro e xestión da representación legal daquelas persoas que carezan de capacidade de obrar conforme a dereito.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

oficio

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Telemática. Sede electrónica da Axencia Tributaria

Documentación

Os que segundo a normativa civil acrediten o falecemento e sucesión da persoa física ou que acrediten a representación legal da persoa carente de capacidade de obrar.

Os que segundo a normativa civil ou mercantil, acrediten a extinción e sucesión da persoa xurídica ou entidade carente de personalidade xurídica a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria.

En particular, no caso de sucesión de persoas xurídicas ou entidades carentes de personalidade xurídica, deberá acreditarse a cancelación rexistral da persoa xurídica ou entidade carente de personalidade xurídica extinguida, en todos aqueles casos de inscrición obrigatoria.

Fases do procedemento/servizo

Se non procede a alta de oficio, a tramitación será a seguinte:
Inicio-achega de forma telemática ou presencial por parte dos sucesores ou representantes legais dos documentos civís ou mercantís que acrediten o falecemento, sucesión, extinción ou representación legal, segundo proceda.
O funcionario encargado da tramitación comprobará o contido dos documentos. Se advirte defectos ou omisións comunicarao ao interesado para que os emende nun prazo de 10 días.

Formularios

Tramitación presencial: solicitar alta

Tramitación telemática: solicitar alta

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria (BOE 21-mayo-2010)..