Procedemento

Certificación previa para a realización material de pagamentos de organismos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través das entidades de crédito (Alínea Terceira antiga Orde HFP/878/2017)

Datos xerais

Denominación

Certificación previa para a realización material de pagamentos de organismos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través das entidades de crédito (Alínea Terceira antiga Orde HFP/878/2017)

Tipo de procedemento

Contratación Pública

Materia

Tesouro e Política Financeira

Obxecto

Facilitar o procedemento establecido na alínea terceira da antiga Orde HFP/878/2017, do 15 de setembro, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do goberno para Asuntos Económicos do 15 de setembro de 2017, pola que se adoptan medidas en defensa do interese xeral e en garantía dos servizos públicos fundamentais na Comunidade Autónoma de Cataluña.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración - Empresa

Lugar de presentación

Telemática. Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Obtención do certificado para autorizar ordes de pagamento (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Ministerio de Facenda e Función Pública

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos(BOE, 12-enero-2018)

Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos (BOE, 18-octubre-2017)

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña (BOE, 16-septiembre-2017)

Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de la resolución del Senado de 27 de octubre de 2017, por la que se acuerda la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña de conformidad con el artículo 155 de la Constitución (BOE, 27-diciembre-2017)