Procedemento

Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores.