Procedemento

II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3