Procedemento

Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais