Procedemento

Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Oficinas Xestoras de Impostos Especiais