Procedemento

NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.