Procedemento

Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE).