Procedemento

IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais