Procedemento

Modelo 143. IRPF. Aboamento anticipado dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo.