Procedemento

Modelo 202. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Pagamento fraccionado.