Procedemento

Modelo 115. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos.