Procedemento

Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos