Procedemento

Subministración de información de pagamentos presupostarios doutras Administracións Públicas.