Procediment

Model 188. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments capital mobiliari procedents operacions capitalització i contractes assegurança vida o invalidesa. Resum anual.