Procediment

Model 194. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF, IS i IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Resum anual.