Procediment

Model 198. Declaració Informativa. Declaració anual d'Operacions amb Actius Financers i altres valors mobiliaris.