Procediment

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.