Inici

Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

Coincidiendo con el inicio del plazo general de presentación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ejercicio 2019, se ha publicado un portal que reúne todas las novedades y ayudas para la campaña.

La situació sanitària una vegada finalitzat l'estat d'alarma aconsella mantindre les mesures de prevenció davant el COVID-19, sent una d'elles la de minimitzar la manipulació de documents en paper per la possibilitat de pervivència del virus en este suport físic. Per això es considera convenient que la AEAT mantinga el sistema alternatiu d'expedició dels certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, acompanyats de l'annex explicatiu, en castellà i en anglés, del procediment de confrontació dels mateixos.

El día 16.06.2020 se publicó en el BOE  la Orden HAC/530/2020, que aprueba los modelos 770 "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 "Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT T para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria".

A partir de l'1 de juliol les oficines de l'Agència Tributària prestaran tots els serveis habituals de forma presencial amb cita prèvia.