Procediment

Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.