Procediment

Model 210. IRNR. Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent.

Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors