Procediment

Model 341. IVA. Reintegrament de compensacions en el règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca