Procediment

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.