Procediment

Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes.