Procediment

Model 230. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Impost sobre Societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació