Procediment

Model 682. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l'apartat 4 de la disposició addicional sexta de la Llei 54/1997.