Utilitats

 • Confrontació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)
 • IDENTIFICACIÓ I FIRMA ELECTRÒNIQUES

  Els sistemes d'identificació i firma dels ciutadans per a poder interactuar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a través de la Seu electrònica, són els recollits als articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Tipus d'accés als tràmits de la Seu electrònica

  En funció del tràmit de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a què accedisca, podrà elegir entre els diferents sistemes d'identificació (acreditar identitat) i firma (expressió de la voluntat i el consentiment) disponibles per a ell. Els tipus d'accés habilitats actualment són els recollits a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

  L'AEAT podrà admetre els sistemes d'identificació indicats com a sistema de firma quan permeten acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment dels interessats. Quan els interessats utilitzen un sistema de firma que complisca estes condicions, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant l'acte de la firma.

  L'AEAT podrà habilitar la utilització de sistemes combinats a partir dels esmentats i mantindre les mateixes garanties de funcionament establides per a estos sistemes.

  En particular, els ciutadans podran utilitzar estos sistemes per a aportar, consultar, confirmar o modificar informació, propostes o esborranys enviats o posats a disposició per l'Agència Tributària, en els termes i les condicions que es puguen establir en la normativa específicament aplicable al tràmit concret o procediment.

  Cl@ve PIN.

  Cl@ve PIN és un sistema d'identificació basat en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS i que requerix un registre previ.

  Pot obtindre'n més informació a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  Informació i validació del DNI electrònic

  Pot consultar més informació sobre el DNI electrònic a la pàgina següent:

  www.dnielectronico.es/

  Per a verificar que el seu DNI electrònic funciona correctament, pot utilitzar el servici VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

  Certificats d'identificació i firma electròniques

  Per a obtindre informació sobre què és la firma electrònica, com es pot obtindre, qui la pot proporcionar i com i quan l'ha d'utilitzar, accedisca a la informació relacionada amb el certificat electrònic del portal de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) a l'apartat Ajuda - Certificat electrònic.

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària seran els emesos pels prestadors de servicis autoritzats pel Ministeri d'Economia i Empresa:

  https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

 • Validació del certificat de seu
 • Etiquetes
 • Simuladors
 • Baixada de programes d'ajuda