Declaracions i autoliquidacions la presentació de les quals finalitza el 20 de maig

Pot consultar la informació en el Calendari del contribuent