Declaracions i autoliquidacions la presentació de les quals finalitza el proper 20 de abril