Calendari, data i hora oficials

  • L'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que l'Administració general de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixa, en l'àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. L'article 31.2 indica que el registre electrònic de cada Administració o organisme es regeix a l'efecte de còmput dels terminis per la data i hora oficial de la Seu electrònica d'accés, que ha de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

    L'article 15 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora s'efectua amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada.

    En compliment d'estes disposicions, s'oferix la data i l'hora oficial de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

     

     
  • Calendari de dies inhàbils