Procediment

Model 555. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de productes intermedis