Procediment

Model 556. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques de productes intermedis (Art. 32 Llei 38/1992)