Procediment

Model 596. II. EE. Declaració anual d'operacions realitzades. Impost sobre el Carbó