Procediment

Model 522. II. EE. Informe trimestral de productes a què es referix l'article 108 ter del Reglament dels Impostos Especials.