Procediment

Model 559. II. EE. Impost sobre Alcohol i Begudes derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter.