Procediment

Model 569. II. EE. Impost sobre Vendes al Detall de Determinats Hidrocarburs