Procediment

Model 506. II. EE. Sol·licitud de devolució per introducció en dipòsit fiscal