Procediment

II. EE. Autorització. Devolució a fàbrica o DF de productes o destrucció per inadequació consum humà

II. EE. Autorització. Devolució a fàbrica o DF de productes o destrucció per inadequació consum humà