Procediment

II. EE. Relació anual de quilòmetres efectuats