Procediment

II. EE. Autorització. Presentació de llibres comptables d'impostos especials