Procediment

IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada.