Procediment

IRNR. Verificació de dades / Comprovació limitada.